Ogłaszamy nabór
na rok szkolny
2018/2019


Misja Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie
    Zadaniem naszej Szkoły Podstawowej jest:
  • stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i światopoglądu,
  • wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania,
  • kształcenie i wychowanie dzieci tak, by rozumieli świat i dokonywali właściwych wyborów oraz odpowiedzialnie podejmowali decyzje,
  • wychowanie uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej,
  • przygotowanie do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie,
  • kształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały; umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie wrażliwego na potrzeby innych,
  • przygotowanie do odbioru kultury, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, znajomości i stosowania działań proekologicznych.
  • kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, znajomości i stosowania działań proekologicznych,